Przedsiębiorstwo społeczne co to jest?

Ambasada Kreatywności jest przedsiębiorstwem społecznym  prowadzonym przez Stowarzyszenie Cześć. Ale co właściwie oznacza termin “Przedsiębiorstwo społeczne”?

Jesteśmy firmą, która ma obowiązki takie same jak każde inne przedsiębiorstwo. Z tą różnicą, że  poza działalnością gospodarczą działamy również społecznie. 

Nasze przedsiębiorstwo nie jest nastawione wyłącznie na zysk, znaczna część przychodów uzyskanych z prowadzenia tej działalności jest przeznaczana na realizację celów statutowych. Nadwyżki zysków są inwestowane w działalność społeczną, najczęściej jest to działanie na rzecz społeczności lokalnej oraz integracja społeczna i zawodowa członków przedsiębiorstwa. 

W przedsiębiorstwie społecznym dużą część osób zatrudnionych stanowią osoby mające trudności w znalezieniu pracy, czyli np. osoby długotrwale bezrobotne, osoby zagrożone ubóstwem, osoby niepełnosprawne, osoby 50+, czy osoby opuszczające zakłady poprawcze lub schroniska dla nieletnich. 

Główne zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego

???? Przychody otrzymane z prowadzenia działalności gospodarczej nie są dzielone pomiędzy właścicieli i udziałowców.

????Nadwyżka przychodów uzyskanych z prowadzonej działalności przeznaczana jest na działania społeczne.

????Miesięczne wynagrodzenie w takim przedsiębiorstwie nie może przekraczać określonego limitu.

????W przedsiębiorstwie pracują co najmniej 3 osoby, które są zatrudnione na minimum ¼ etatu,

????Przedsiębiorstwo zatrudnia osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (min. 30% wszystkich pracowników firmy)

????Przedsiębiorstwo społeczne jest zarządzane demokratyczne.

Czym zajmuje się przedsiębiorstwo społeczne?

????Aktywizuje zawodowo i społecznie osoby wykluczone z rynku pracy i życia społecznego,

????Uczy przedsiębiorczości oraz aktywności na rynku pracy,

????Pomaga w zdobywaniu nowych kwalifikacji zawodowych np. poprzez organizowanie szkoleń zawodowych lub kursów dla osób mających trudności w znalezieniu pracy,

????Integruje mieszkańców,

????Angażuje lokalną społeczność do działania oraz aktywnego udziału w życiu społecznym,

????Oferuje swoje usługi i produkty społeczeństwu,

????Wspiera rozwój lokalny i lokalne społeczeństwo,

????Inspiruje innych do pomocy i działania,

????Angażuje jednostki terytorialne do rozwiązywania lokalnych problemów.

Pamiętajcie, że każda wydana u nas złotówka jest reinwestowana w nasz rozwój i wsparcie naszych pracowników, a także przeznaczana na cele statutowe naszego stowarzyszenia, którymi są między innymi: działania na rzecz wspierania rozwoju chrzanowskiej kultury, wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność na rzecz organizacji pozarządowych
promocja i rozwój nowych technologii.

Chcesz współpracować z nami zapraszamy do kontaktu. Razem możemy mieć wpływ na pozytywną zmianę w naszej lokalnej społeczności – Ty też!